دوره 18، شماره 5 - ( مهر ـ آبان 1398 )                   جلد 18 شماره 5 صفحات 475-483 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.LARUMS.REC.1397.015

XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی لارستان، لارستان، ایران
3- مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان لارستان، لارستان، ایران
چکیده:   (1999 مشاهده)
مقدمه: اقدام به خودکشی یکی از مهمترین معضلات بهداشتی برای بسیاری از کشورها است. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نوجوانان دارای سابقه اقدام به خودکشی در شهرستان لارستان طراحی گردید.
مواد و روش کار: این پژوهش از نوع بررسی های توصیفی – تحلیلی بود. جامعه آماری این تحقیق تمامی موارد ثبت شده اقدام به خودکشی نوجوانان بین سال های 1391 تا 1397 در شهرستان لارستان بودند که پس از اقدام به خودکشی به مراکز بهداشتی و درمانی و اورژانس اجتماعی شهرستان لارستان ارجاع داده شده بودند. در این مطالعه 184 نوجوان دارای سابقه اقدام به خودکشی مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی دار 5 درصد در نظر گرفته شد.
یافته ها: 123 نفر از نمونه های پژوهش، زن (66/8 درصد) بودند و میانگین (انحراف معیار) سنی افراد مورد بررسی نیز 1/63± 17/48 سال بود. از نظر وضعیت تاهل، 146 نفر (79/3درصد) نمونه ها مجرد بودند. 124 نفر (67/4 درصد) از نمونه ها ساکن شهر و بقیه نیز ساکن روستا بودند. 5 نفر (2/7 درصد) از نوجوانان در اثر اقدام به خودکشی، جان خود را از دست داده بودند. 10/9 درصد از کل نمونه ها (20 نفر)، سابقه اقدام به خودکشی قبلی داشتند. بین روش اقدام به خودکشی و جنسیت افراد تفاوت معنی دار مشاهده شدهمچنین علت اقدام به خودکشی ارتباط معنی دار با وضعیت تاهل داشت. از سویی بین محل سکونت و علت اقدام به خودکشی و همچنین بین روش اقدام به خودکشی و محل سکونت افراد تفاوت معنی دار مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که خطر اقدام به خودکشی در نوجوانان مجرد و با جنسیت مونث بیشتر است.
واژه‌های کلیدی: خودکشی، نوجوان، ایران
متن کامل [PDF 539 kb]   (384 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1398/6/4 | پذیرش: 1398/7/8 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/8/12 | انتشار: 1398/8/20