دوره 18، شماره 3 - ( خرداد ـ تیر 1398 )                   جلد 18 شماره 3 صفحات 251-259 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.AJUMS.REC.1397.319

XML English Abstract Print


1- داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ جندی‌شاپور اهواز، اهواز، اﻳﺮان
چکیده:   (2300 مشاهده)
مقدمه: اغلب سرطان‌ها در مراحل آخر تشخیص داده می‌شوند. این مطالعه با هدف روان سنجی مقیاس غربالگری سرطان روده بزرگ در گروه سنی زیر 50 سال انجام‌ شد.
مواد و روش کار: در این پژوهش 160 نفر از سنین 30 تا 50 سال به شیوه نمونه‌گیری تصادفی بلوک سازی شده انتخاب و پرسشنامه غربالگری در بین آن‌ها توزیع شد. جهت پایایی وروایی، از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، ماتریس فورنل لارکر و فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به کمک نرم‌افزار Smart-PLS استفاده شد.
یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سنی افراد مطالعه (5/67) 56/37 سال بود. اکثریت افراد (69/4%) زیر 40 سال سن داشتند. 101 نفر را زنان تشکیل دادند. بیشتر افراد (88/1%) متأهل و فقط 46 نفر تحصیلات دانشگاهی داشتند. با حذف 15 گویه از 37 گویه غربالگری سرطان روده بزرگ، مدل از برازش مناسب برخوردار شد. همچنین، روایی واگرا و همگرای مدل تائید شد. سازه‌ی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی درک شده به ترتیب 35/0 بیشترین (0/35) و کمترین (0/19) بار عاملی را داشتند. ضریب کلی آلفای کرونباخ معادل 0/86 و ضرایب پایایی مرکب بالاتر از 0/7 و در حد مطلوبی قرار داشتند.
بحث و نتیجه گیری: مقیاس 22 گویه ای غربالگری سرطان روده بزرگ در گروه سنی زیر 50 سال دارای روایی و پایایی قابل‌قبولی بود. مقیاس به ما این امکان را می‌دهد تا درک درست‌تری از عوامل مؤثر بر انجام غربالگری سرطان روده بزرگ ایجاد شده و در زمان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای انجام غربالگری سرطان روده بزرگ به نقش سن و متفاوت بودن تجارب و درک افراد توجه ویژه‌ای شود.
متن کامل [PDF 905 kb]   (539 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
دریافت: 1398/3/5 | پذیرش: 1398/3/22 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1398/3/29 | انتشار: 1398/4/25