پایش- اخبار نشریه
کد کارآزمایی بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پذیرش مقالات کارآزمایی بالینی منوط به دارا بودن کد ثبت شده در سایت http://www.irct.ir/fa می‌باشد. 
نشانی مطلب در وبگاه پایش:
http://payeshjournal.ir/find.php?item=1.43.30.fa
برگشت به اصل مطلب