راهنمای نگارش - پایش
شنبه 26 خرداد 1403
OPEN ACCESS

راهنمای نویسندگان مقالات

 | تاریخ ارسال: 1397/8/14 | 

نشریه پایش« مجله‌ای علمی ـ پژوهشی، وابسته ‌به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی است. این نشریه در قالب نشریه و به زبان فارسی منتشر می‌شود و در برگیرنده مقالات مرتبط با شاخه‌های مختلف علوم بهداشتی است. علاقمندان، پژوهشگران و صاحبنظران محترم علوم بهداشتی می‌توانند مقالات خود را با رعایت کامل اصول و موارد زیر به آدرس نشریه ارسال نمایند تا پس از بررسی، در صورت تأیید در نوبت چاپ نشریه قرار گیرد. بدیهی است عدم رعایت اصول ذکر شده موجب عدم پذیرش یا تأخیر درمراحل بررسی علمی، چاپ و انتشار مقالات دریافتی خواهد گردید.
نوع مقاله
مقالات در سه قالب زیر در نشریه به چاپ می‌رسند:
الف- مقالات تحقیقی (Research-Articles): که حاصل یافته‌های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان است.
ب- مقالات مروری (Review-Articles): که شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی است و نویسنده این مقالات، باید ضمن دارا بودن تجربه علمی کافی، در زمینه مورد بحث صاحب‌نظر باشد.
ج- مقالات کوتاه (Short-Communication): جهت تسریع در انتشار یافته‌های علمی، مجله پایش به درج مقالات کوتاه اقدام می‌نماید. این مقالات نبایستی بیش از ۴ صفحه باشد و تنها می‌تواند دارای یک جدول و یا نمودار و حداکثر ۵ منبع باشد. مقاله کوتاه هم مانند مقالات بلند بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی ساختارمند و متن مقاله  شامل سه بخش مقدمه، روش و نتایج کوتاه باشد.
 تعهدات
نویسنده مقاله و یا در صورت گروهی بودن، نویسنده اول (اصلی)، باید تعهد نماید که مقاله ارسالی تاکنون در هیچ نشریه علمی دیگری منتشر نشده است، همزمان با این نشریه، به نشریه دیگری ارایه نخواهد گردید. مسئولیت علمی مطالب مطرح شده در مقاله نیز به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.
با توجه به الزامی بودن اختصاص کد مصوبه کمیته اخلاق به تمامی طرح های پژوهشی مورد بررسی در کمیته، لازم است در مقالات منتج از طرح های پژوهشی به کذ ذی ربط استناد گردد. در غیر این صورت این مقالات قابل چاپ نخواهد بود.
اصول و معیارهای کلی:
کلیه مقالات باید به زبان فارسی بوده، در نگارش آنها، آیین نگارش فارسی کاملاً مراعات و توسط تایپیست تنظیم گردد. در مورد به کار بردن اصطلاحات علمی، در صورت وجود معادل فارسی پذیرفته شده، ترجمه اصطلاح و بلافاصله اصل اصطلاح در داخل پرانتز آورده شود و در غیر این صورت، ذکر اصل اصطلاح کافی است.
- 
کلیه مطالب مقالات باید بر یک روی کاغذ، با رعایت حاشیه در طرفین و به‌صورت عمودی (Portraite) باشد.
- 
مطالب لازم است به صورت خام و یک ستونی و ترجیحا با قلم بی نازنین تنظیم شوند.
- 
نشریه در رد یا قبول و اصلاح مقالات، آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را به اطلاع نویسنده یا نویسندگان می‌رساند.
 
تنظیم بخشهای مختلف مقاله
در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی، باید ترتیب زیر مراعات گردد:
صفحه اول شامل موارد زیر است:
-
عنوان کامل مقاله: باید در برگیرنده موضوع مقاله بوده، با قلم ضخیم تایپ گردد.
-
نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی و نیز در صورت دارا بودن سمت دانشگاهی آنان که باید بلافاصله پس از عنوان مقاله آورده شود.
-
نشانی محل اشتغال به کار نویسنده یا نویسندگان، شامل دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی ذی‌ربط.
-
نشانی نویسنده اول (اصلی)، شامل نشانی‌کامل پستی، شماره تلفن و  E-mail جهت دسترسی سایر محققین به نویسنده مقاله
صفحه دوم شامل چکیده مقاله با مشخصات زیر است:
چکیده باید به دو زبان فارسی و انگلیسی و حداکثر در ۳۰۰ کلمه، تهیه گردد.
الف - چکیده فارسی:
لازم است دارای ساختار باشد. ساختار چکیده فارسی بایستی به قرار زیر باشد: مقدمه، مواد و روش کار، یافته ها و نتیجه گیری. در پایان چکیده فارسی باید سه تا پنج کلید واژه معرفی شود.
ب- چکیده انگلیسی:
لازم است دارای ساختار باشد. ساختار چکیده انگلیسی بایستی به قرار زیر باشد: Objective (s), Methods, Results, Conclusion در پایان چکیده انگلیسی بایستی سه تا پنج واژه به عنوان keywords معرفی شود.
در ضمن چکیده انگلیسی نباید ترجمه چکیده فارسی باشد، بلکه باید به عنوان یک متن مستقل تهیه گردد.
صفحات بعدی شامل متن مقاله با مشخصات زیر است:

مقدمه
باید ضمن بیان هدف از تحقیق، خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر را که در گذشته به انجام رسیده است، با ذکر منابع مربوط بیان نماید.
مواد و روش کار
باید نحوه طراحی مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه و نیز چگونگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها را به‌طور کامل شرح دهد.
یافته‌ها
۱- یافته‌های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جداول و نمودارها به طور کامل و بدون بحث، بیان گردد.
۲- مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها نباید تکراری باشد.
۳- جداول و نمودارها (هرکدام حداکثر ۳ مورد)، باید از نظر آماری به‌صورت کاملاً گویا و صحیح و مطابق با Format ارایه شده شماره اول نشریه، طراحی و از ارایه نمودارها به‌صورت نمایشی، خودداری گردد.
۴- جداول، نمودارها و عکس‌ها همراه زیر نویس باید با شماره و توضیح موجود در متن هماهنگ باشد.
بحث و نتیجه‌گیری
در این قسمت، روند انجام تحقیق حاضر و یافته‌های حاصل از آن با موارد مشابه قبلی، در داخل و خارج کشور مقایسه شده در مورد دلایل رد یا قبول آنها به صورت کامل بحث می‌گردد و در پایان بهتر است جهت بهتر انجام شدن تحقیقات مشابه در آینده، راهکارهایی پیشنهاد گردد.
تشکر و قدردانی
) قبل از تشکر و قدردانی لازم است سهم و نقش هریک از نویسندگان در تنظیم مقاله مشخص شود). در این قسمت نویسنده یا گروه نویسندگان می‌توانند از افراد یا مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه یا تدوین مقاله همکاری نموده‌اند، تقدیر به عمل آورند.
 
البته استفاده یا عدم استفاده این قسمت (تشکر و قدردانی) در متن مقاله به دلخواه نویسندگان است.
منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ به‌کار رفته در مقاله، باید حتماً در صفحه‌ای جدا تایپ گردد و ترتیب ذکر آنها در فهرست بر اساس شماره گذاری موجود در متن مقاله باشد، که شماره مورد نظر باید بلافاصله پس از ذکر مطلب در داخل براکت ([ ]) آورده شود. منابع همه باید به زبان انگلیسی باشند در مورد نگارش عناوین، رعایت موارد زیر الزامی است:
الف - منابع انگلیسی بصورت مقاله
نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)، عنوان کامل مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره مجله: صفحه شروع و ختم مقاله. مثال:

Heaney D, Wyke S, Wilson P, Elton R, et al. Assessment of impact of information booklets on use of healthcare services: randomised controlled trial. British Medical Journal ۲۰۰۱; ۳۲۲: ۱۲۱۸-۱۲۲۲

ب - منابع انگلیسی بصورت کتاب
نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، نام ناشر،محل یا شهر نشر کتای، سال انتشار، مثال :

Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Basic Epidemiology. ۱st Edition, WHO: Geneva, ۱۹۹۳

ج - در صورت استفاده از کتاب انگلیسی دارای چند فصل که هر فصل، نویسنده یا نویسندگانی مجزا دارد و منظور مقاله تنها اشاره به یکی از فصول کتاب است، به ترتیب زیر عنوان منبع ذکر گردد:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده فصل مربوطه، عنوان فصل، نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اصلی کتاب، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، نام ناشر: محل انتشار کتاب، سال انتشار: صفحه شروع و ختم مطلب. مثال:

Read JL. The New era of quality of life assessment. In: Walker SR, Rosser RM, eds. Quality of Life Assessment. Key issues in the ۱۹۹۰s Kluwer Academic Publishers: The Netherland, ۱۹۹۳

لازم به ذکر است، در تمامی موارد بالا، در صورت تعدد نویسندگان، نام شش نویسنده اول به ترتیب ذکر شده، نام سایرین با عنوان “et al” ذکر گردد.
 - مقالات مروری نیز شامل بخش‌های چکیده، مقدمه، اصل مقاله و ذکر منابع مربوط می‌باشد.
- در صورت استفاده از عکس، عکس‌ها به‌صورت واضح و در قطع
۱۵ X ۱۰ تهیه شده، در پشت آنها نام خانوادگی و نام نویسنده اصلی مقاله همراه عنوان مقاله نوشته شود.
 نحوه ارسال مقالات
برای درج مقالات در نشریه، لازم است اصل مقاله (به همراه جداول، نمودارها و ) در محیط Word عربی به نشانی سایت نشریه ارسال گردد.
شایان ذکر است هرگونه تغییر درخواستی در آدرس و مشخصات نویسندگان صرفاً تا پیش از انتشار امکان پذیر است.
 

 


دفعات مشاهده: 15704 بار   |   دفعات چاپ: 607 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایش می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق