دوره 17، شماره 1 - ( بهمن ـ اسفند 1396 )                   جلد 17 شماره 1 صفحات 33-39 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
2- دانشکده رفاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2124 مشاهده)
مقدمه: سرمایه فرهنگی محتوای مرکزی روابط اجتماعی و تعیین کننده شیوهی زندگی افراد است. از آنجا که ابعاد ذهنی و عینی سرمایه فرهنگی میتواند منابع تسهیل کننده نحوه احساس، اندیشه، عمل، شناخت، فهم و ادراک جهان پیرامونی باشد؛ به نظر میرسد سرمایه فرهنگی با بسیاری از ابعاد زندگی هر فرد از جمله سلامت وی ارتباط داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و سلامت روان جوانان شهر تهران انجام گرفت.
مواد و روش کار: جامعه آماری در این مطالعه مقطعی جوانان 18 تا 29 ساله شهر تهران بودند. سرمایه فرهنگی با استفاده از یک پرسشنامه کوتاه و سلامت روان با ابزار GHQ-12 سنجیده شد. در این مطالعه متغیر وابسته (سلامت روان) با استفاده از نقطه برش به دو حالت (سلامت روان مطلوب و نامطلوب) تقسیم شده و در تحلیل به کار گرفته شد، سپس رابطه این دو با استفاده از آزمونهای آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مجموع 164 نفر جوان (46/4 درصد زن و 53/6 درصد مرد) در این مطالعه شرکت کردند. میانگین (انحراف معیار) سنی شرکتکنندگان (3/33) 23/75 سال و میانگین (انحراف معیار) سالهای تحصیل آنها (2/75)13/40 سال بود. میانگین (انحراف معیار) نمره سرمایه فرهنگی و سلامت روان شرکتکنندگان به ترتیب (0/54)2/95 و (0/50)2/38 بود. نتایج تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد، بین سرمایه فرهنگی و سلامت روان پاسخگویان پس از تعدیل با متغیرهای زمینهای از جمله سن، جنسیت، تحصیلات و شغل پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه مبنی بر بهبود سلامت روان با افزایش میزان سرمایه فرهنگی درجوانان، به نظر می رسد به نظر می رسد ارتقای سرمایه فرهنگی زمینه افزایش آگاهی و شناخت در میان جوانان نسبت به استفاده از محصولات فرهنگی را فراهم می نماید و این امر به نوبه خویش موجب تأمین و ارتقای سلامت روان آنها می شود.
 
متن کامل [PDF 729 kb]   (613 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی
پذیرش: 1396/11/11 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1396/11/16 | انتشار: 1396/10/25